[D]: I want to live every day. I need one thing to bring me focus. I must choose the reason to keep me alive. And because I want to (improve) every day, so I choose one thing - and that is, music.

(scroll down for more...)

Why did you choose music?
Tại sao bạn lại chọn âm nhạc?
dokebi
Who is Dokebi?
Dokebi: DJ & producer (since 10/2020). <3 Ableton Live + Cubase.
thêm nhạc
<<< dokebi >>>
DJ mix 4 @indigo.vietnam
nhạc cụ:
INDIGO/LOUD1 (mixcloud)
INDIGO/LOUD1 (YouTube)
What do you think about the idea that suffering and being depressed enable people to make the best art?
[D]: Aaa, its right, but I’m different - I’m not always art… music is a tool for me to unlock my destiny - to use in order to become awake!

When i was 8, I was stuck with my computer and that night, in my dream i find the way to solve that perfectly... so in my dream i think 'ok when i wake up i will try it for real' and, it worked!

As a young boy i had many dreams like that, and now its not just in dreams... nowadays my power its like something i choose, and i need to find more of this power, more of this 'awake' - its incomplete, i need to study more about this 'real' life, need to absorb it, inside and outside.

Just by believing in your feeling, your sign, listening to your mind and doing what you want.

I’m always finding it, the 'real' in this universe… it feels miraculous, and now i want to take this miracle into my music …I want my music to absorb that miracle.
roots: Korea/ Vietnam
IRL: Ho Chi Minh City
pref: he/ him
cover art: Jungle James
Korean monster living in Vietnam. Granting wishes. Was a dreamer. Now music is his study.

Saigon Community Radio proudly presents:
Wake up!
[D]: Tôi muốn sống mỗi ngày. Tôi cần một thứ để mang lại cho tôi sự tập trung. Tôi phải chọn lý do để giữ tôi được sống. Và bởi vì tôi muốn (cải thiện) mỗi ngày, nên tôi chọn một thứ - đó là âm nhạc.

(cuộn xuống để biết thêm..)
[D]: Aaa, đúng vậy, nhưng tôi thì khác - tôi không phải lúc nào cũng là nghệ thuật… âm nhạc là công cụ để tôi mở khóa số phận của mình - sử dụng để trở nên tỉnh táo!

Khi tôi 8 tuổi, tôi bị mắc kẹt với máy tính của mình và đêm đó, trong giấc mơ của tôi, tôi tìm thấy cách giải quyết vấn đề đó một cách hoàn hảo ... vì vậy trong giấc mơ của tôi, tôi nghĩ 'được rồi khi tôi thức dậy tôi sẽ chắn chải phải thử nó' và, nó hiệu quả!

Khi còn là một cậu bé, tôi đã có rất nhiều giấc mơ như vậy, và bây giờ nó không chỉ là trong những giấc mơ nữa ... ngày nay sức mạnh của tôi, nó giống như thứ mà tôi chọn, và tôi cần phải khai thác nhiều hơn sức mạnh này, nhiều hơn nữa của sự 'thức tỉnh' - nó chưa hoàn thiện, Tôi cần nghiên cứu thêm về cuộc sống 'thực tế' này, cần tiếp thu nó, bên trong và bên ngoài.

Chỉ cần tin vào cảm giác của bạn, dấu hiệu của bạn, lắng nghe tâm trí của bạn và làm những gì bạn muốn.

Tôi luôn tìm thấy nó, 'cái có thật' trong vũ trụ này ... cảm giác đó thật kỳ diệu, và bây giờ tôi muốn đưa điều kỳ diệu này vào âm nhạc của mình ... Tôi muốn âm nhạc của mình tiếp thu điều kỳ diệu đó.
So you want to give your miracle to others? So they can share your experience?
[D]: Yes... thats why my name is dokebi - the truth that i found, the gift that i have received - ‘dokkaebi’ are folk Korean monsters that have magic and can grant peoples’ wishes... so i hope that those people who listen to my music, they can find their way through listening to get that wish.
[D]: Vâng ... đó là lý do tại sao tên tôi là dokebi - sự thật mà tôi đã tìm thấy, món quà mà tôi đã nhận được - 'dokkaebi' là những quái vật dân gian của Hàn Quốc có phép thuật và có thể ban điều ước cho mọi người ... vì vậy tôi hy vọng rằng những người nghe nhạc của tôi, họ có thể tìm thấy con đường của họ thông qua việc nghe để đạt được ước muốn đó.
Dokebi là ai?
Quái vật Hàn Quốc sống ở Việt Nam. Ban những điều ước. Từng là một người mơ mộng. Bây giờ âm nhạc là thứ quan trọng tập trung vào nó nhất.

Saigon Community Radio trân trọng giới thiệu:
Thức dậy!
Bạn nghĩ gì về ý kiến ​​cho rằng đau khổ và chán nản giúp mọi người có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật tốt nhất?
Vậy bạn muốn trao điều kỳ diệu của mình cho người khác không? Để mọi người có thể chia sẽ trải nghiệm này?
instagrit: @damdokebi
bookface: Dam Dokebi (khd)